قیمت توری مرغی گالوانیزه باکیفیت ارزان

قیمت توری مرغی گالوانیزه باکیفیت ارزان، قیمت فروشی است که برای این توری در مراکز و فروشگاه های پخش عمده تعیین می شود. توری مرغی یک محصولی که از شش ضلعی های سیمی