هزینه اجرای فنس کشی در ایران

فنس کشی محافظ یا حصاری است که اطراف محل مورد نظر کشیده می شود تا به عنوان محافظ عمل نموده و از ورود و خروج انسان و اشیا و حیوانات جلوگیری کند و به نوعی ارائه ده