قیمت توری پرسی در بازار داخلی

قیمت توری پرسی بر اساس ابعاد آن تعیین می شود. هر چه این توری ها از اندازه های بزرگ تری برخوردار باشند قیمت آنها نیز افزایش خواهد یافت. توری پرسی یکی از محص